මෙම දැන්වීම මගින් වංචාවකට අසුවුවහොත් පහත සදහන් අත්යවශ තොරතුරු සමග ඔබගේ පැමිණිල්ල අප වෙත whatsapp කරන්න.
If you deceived by this advertisement, inform us with below request details.
  1. Chat History Details
  2. Bank Transfer Details
*කොන්දේසි අදාලවේ ( conditions apply)

පහත ඇති බටනය මගින් ඔබගේ පැමිණිලි අප වෙත යොමුකරන්න.
Submit your complaints to us using the button below.
මෙම දැනුවත් කිරීම හරහා අපි ඔබගේ පැමිණිලි පමණක් භාර ගන්නා අතර වෙනත් දේවලට ප්‍රතිචාර නොදක්වන්නෙමු.
Through this awareness we will only accept your complaints and we will not respond to other things.

Add a complain on whatsapp
GO BACK TO HOME